Fizyoloji Anabilim Dalı - Yüksek Lisans

  • Fizyoloji Anabilim Dalı - Yüksek Lisans
  • Tanıtım
Ülkelerin temel gelişmişlik kriterlerinden kabul edilen lisansüstü eğitimli kişi sayısının artması ve toplam nüfusa oranının yükselmesi ülkemiz için de geçerli bir ölçüttür. Anabilim dalımızda açılması düşünülen doktora ve yüksek lisans eğitimi ile özellikle sağlık alanında çalışan güncel bilgi ve becerilerle donanmayı arzu eden kişi sayısını artırarak hem ilimizin hem bölgemizin hem de ülkemizin lisansüstü eğitimli kişi oranına, bilime ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. Günümüzde üniversitelerin bilimsel çalışma kriterleri arasında bulunan uluslar arası ve ulusal yayın yapma sıralamasında üniversitemizin kısıtlı imkânlara rağmen üst sıralardaki yeri, yapılacak bilimsel yayınlarla daha üst sıralara taşınması sağlanacaktır. Gaziosmanpaşa Üniversitesinde çeşitli aşamalarda eğitim faaliyetleri sürmektedir. Tıp Fakültemiz 1995 yılında kurulmuş olup akademik personel ihtiyacını zaman içerisinde tamamlayabilmektedir. Ülkemizde birçok üniversitede, Temel Tıp Bilimlerine bağlı birçok bölümde öğretim üyesine ihtiyaç vardır.
  Fizyoloji AD olarak öğretim üye sayımız, kalite ve kantite olarak başka üniversitelere ihtiyaç duymayacak şekilde, kendi bölümümüz imkanlarını kullanarak Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi verebilecek düzeye getirilecektir. Üniversitelerin Fizyoloji AD’da çok sayıda öğretim üyesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aktif olarak, Anatomi , Tıbbi Biyokimya,Histoloji, Biyoistatistik , Halk Sağlığı, Tıbbi Biyoloji , Mikrobiyoloji ,Ebelik , Biyokimya , Beden Eğitimi ve Spor A.D. da yüksek lisans , Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya ve Halk Sağlığı Kanser Epidemiyolojisi Doktora Programlarında faaliyetleri devam etmektedir. . Ayrıca 10 Mart 2006 Tarihinde Bölge Üniversiteleri (Atatürk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi) arasında ve daha sonra UNİP kapsamında 39 üniversite ile imzalanan lisansüstü eğitim öğretim alanında işbirliği protokolü sayesinde de gelecekte ilgili anabilim dalları ile gerek teorik ve gerekse uygulamalı eğitim için ciddi işbirliği imkânımız ortaya çıkmıştır. Bu şekilde açılacak anabilim dalımız lisans üstü eğitim programı ile;  Tokat ve çevre illerdeki gerekli temel lisans eğitimini almış kamu veya özel kuruluşlarda (özellikle sağlık kuruluşlarında) çalışan veya henüz iş imkânı bulamamış Fizyoloji AD’da Lisansüstü eğitimi yapma arzusunu enstitümüze bildiren; gerek çevre illerdeki kontenjan sıkıntısından ve gerekse Tokat ilinde yaşayıp bu imkanı bulamamış kişilere Fizyoloji AD’da Yüksek lisans yaptırarak bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmalarına imkan vermek,   Öğrencilerimizin bilimsel araştırma ve tez yapmalarını sağlayıp ve bu çalışmaları yayımlayarak hem üniversitemizin hem de ülkemizin bilim dünyasına katkısını artırmak,  Öğretim Üyelerimizin lisansüstü ders vermeleri ve tez yaptırmaları yoluyla, bilgi ve becerilerini aktarımının ve paylaşımının sağlanması,  

 Diğer üniversiteler ile lisansüstü eğitimde yapacağımız işbirliğini birlikte proje hazırlamak, yürütmek gibi diğer işbirliği alanlarına taşımak,  Açmayı planladığınız Doktora ve yüksek lisans programlarında yetişecek bilim adamları ile hem akademik personel edinme sıkıntısı çeken üniversitemize hem de yeni açılacak üniversitelere bilim adamı sağlanmasının altyapısını sağlamak.  Gerek ulusal (GOP-BAP, TÜBİTAK, DPT…) gerekse uluslar arası (Avrupa Birliği, Dünya Bankası…) alanda bilimsel çalışma ve projeleri destekleyen kuruluşların açtığı bilimsel destek programlarına katılımımızı artırıp Anabilim Dalı ve üniversite olanaklarının bu yolla kullanımını ve gelişimini sağlamak,  Tıp Fakültesi Lisans öğrencilerimizin laboratuar eğitimlerinin lisansüstü eğitim öğrencileriyle desteklenmesini sağlamak,  Sağlık ile fen bilimleri eğitim ve araştırmalarında önemli yer tutan, temel bir bilim dalı olan Fizyoloji alanındaki bilgi ve tecrübelerimizi Doktora ve Yüksek Lisans öğrencilerine aktarmak suretiyle bilime katkıda bulunmak, temel hedeflerimizdir.
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde halen yürütülen yüksek lisans programları bulunmaktadır. Programımızın Sağlık Bilimleri Enstitüde yürütülen diğer yüksek lisans programlarından birkaçı ile işbirliği içerisinde bulunması düşünülmektedir. Biyoistatistik Anabilim Dallarında yürütülen bazı yüksek lisans derslerine, Anabilim Dalımız bünyesinde açılacak olan yüksek lisans programı içerisinde yer verilecektir. Bu dersler, anabilim dalları ve derse girecek olan öğretim üyelerinin isimleri ekte belirtilmiştir. Biyokimya, Tıbbi Biyokimya, Moleküler Biyokimya (moleküler patoloji dahil) alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, Konusunda bilimsel etkinlikleri takip eden ve uygulayabilen, Kendi başına bilimsel araştırmayı planlayıp yürütebilen, Elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen, bilim adamı profesyonelliğine ulaşmayı hedefleyen yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmektir. Eğitimsel ve Mesleki Amaçlar: Bu yüksek lisans ve doktora derece programında amaç; Fizyoloji alanında yeterli bilimsel teorik bilgiye ve uygulama becerisine sahip olan, kendi başına bilimsel bir araştırma çalışması planlayıp yürütebilen, elde ettiği verileri bilimsel olarak yorumlayarak bir sonuca ulaşabilen araştırmacı ve profesyonel bilim insanları-akademisyenler yetiştirmektir. 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kaleardı Mah. M.Füsunoğlu Cad. Ali Şevki EREK Şehir Yerleşkesi Tıp Fakülesi Morfoloji Binası No: 42 Kat 1 60100 Tokat Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2018© Tüm Hakları Saklıdır.